+90 232 402 27 28 info@arcagold.com

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, PAYLAŞILMASI VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 Değerli müşterimiz,

 İşbu metin, www.arcagold.com adresinde yapacak olduğunuz tüm işlemlerde bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimiz uyarınca hangi yöntemlerle işlenip korunacağını ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirlerin neler olduğunu sizlere açıklamak üzere hazırlanmıştır. Kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için aydınlatma metnimizi dikkatlice okuduktan sonra kişisel verilerinizin işlenmesine, paylaşılmasına ve saklanmasına onay vermenizi rica ederiz.

 1. KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri kanunda “kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmış olup örnek vermek gerekirse adınız, soyadınız, adresiniz, iletişim bilgileriniz, vergi numaranız, TC kimlik numaranız gibi kimliğinizi ortaya koyan her türlü veri kişisel veri olarak adlandırılır.

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Özel nitelikli kişisel veri kanunda “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” şeklinde sınırlandırılmıştır. Özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenebilmesi ancak kişinin açık rızası ile işlenebilmekte olup www.arcagold.com adresinden yapacak olduğunuz işlemler sırasında sizden hiçbir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizin paylaşılması talep edilmeyecektir.

 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

Tabloda belirtilen verileriniz kanundan doğan yükümlülükler kapsamında şirketimiz tarafından işlenmektedir.

VERİ KATEGORİSİ

VERİ TÜRLERİ

Kimlik Verisi

Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Vergi Numarası

İletişim Verisi

Adres, Telefon, E-posta

 

 1. VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Veri Sorumlusu kanunda “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” şeklinde tanımlanmıştır. www.arcagold.com adresinden yapacağınız işlemlere ilişkin veri sorumlusu Kemeraltı Vergi dairesine kayıtlı, 4641498312 vergi numaralı, 0464149831200001 MERSİS numaralı, Güzelyurt Mah. Anafartalar Cad.No:338 Konak / İZMİR Adresinde faaliyet gösteren HSC GOLD A.Ş.’dir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ ESASLARA GÖRE İŞLENİR?

Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda işlenmektedir. Ayrıca kişisel verilerinizi, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gibi mevzuattan doğan ve tacir olmamızdan kaynaklı yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde hizmetlerimizin gerçekleştirilebilmesi, mesafeli satış işleminin tamamlanması, satın almış olduğunuz ürünlerin tarafınıza teslimi, satın alma işleminize ilişkin ödemenin alınması ve faturanın düzenlenmesi, hizmet kalitemizin analiz edilmesi ve yükseltilmesi vb. hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve meşru amaçlar için ve onayınız dahilinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz mevzuattan kaynaklı süreler boyunca elektronik ortamda tuttuğumuz veri tabanına işlenmek suretiyle muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz muhafaza süresi boyunca verileriniz mümkün olan en az sayıda kişinin erişimine açılmakta ve verilerinizin üçüncü kişilerce ele geçirilmemesi hususunda gerekli idari ve teknik önlemler alınmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE İLE MUHAFAZA EDİLECEKTİR?

Kişisel verilerinizin Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunların tacir sıfatıyla şirketimizi sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, yasalarca öngörülen azami süre ile muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle fatura düzenlemek amacıyla işlediğimiz verileriniz, faturanızın düzenlendiği tarihi takip eden yıldan itibaren 5 sene boyunca saklanacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİM AÇIK RIZAM BULUNMASA DAHİ HANGİ DURUMLARDA İŞLENEBİLİR?

Kişisel verilerin kişilerin açık rızası olmaksızın işlenebileceği durumlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde istisnai olarak sayılmıştır. Buna göre;

“1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

şeklinde kanunda sayılan durumlarda kişisel verilerin işlenmesinde açık rıza aranmayacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ DURUMLARDA, NE ZAMAN SİLİNİR 

Kişisel verileriniz 6. maddede sayılan yükümlülüklerin ortadan kalkması halinde re’sen veya talebiniz üzerine silinecek veya anonim hale getirilecektir. Anonim hale getirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi anlamına gelmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ DURUMLARDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILIR?

Kişisel verileriniz kural olarak açık rızanız bulunmadıkça üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşımı hiçbir surette ticari bir amaç içermeyecektir. Kişisel verileriniz satın aldığınız ürünlerin adresinize teslimi için ilgili lojistik firmalarıyla paylaşılacaktır. Ayrıca, başka firmalardan temin edilen sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, güvenlik, organizasyon, lojistik, muhasebe, hukuk vb. hizmetler dolayısıyla ve yalnızca gerektiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ YURTDIŞINA AKTARILABİLİR Mİ?

Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın yurtdışına aktarılamaz. Ancak firmamız tarafından sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, güvenlik, organizasyon ve lojistik vb. alanlarda hizmet alınan firmaların merkezlerinin yurtdışında bulunması halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılması gerekebilir. Bu durumlarda kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı, ülke içerisinde yeterli koruyucu önlemler mevcut değilse hizmet alınan firma bazında güvenliğin sağlanmasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınıp alınmayacağı şirketimiz tarafından denetlenecektir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanamayacağı yönünde bir kanaatimizin oluşması durumunda kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İLE İLGİLİ SİZE TANINAN HAKLAR NELERDİR? 

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını,

-Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunu düşünmeniz halinde bunların düzeltilmesini,

-Kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin ortadan kalkmış olması halinde silinmesini,

-Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi halinde bu durumun kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığınız takdirde uğradığınız zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz edebilirsiniz. Tüm talep ve itirazlarınızı info@hscgoldkuyumculuk.com.tr adresine e-posta göndermek suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz. Tarafımıza iletilen talep ve itirazlar hakkında değerlendirme yapılarak en geç 30 gün içerisinde gerekçeli olarak sonuçlandırılacak ve sonuçlar e-posta yoluyla tarafınıza iletilecektir. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yeterli olmaması veya süresi içerisinde cevap verilmemesi durumlarında veri sorumlusu HSC GOLD A.Ş.’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 ve herhalde başvuru tarihinizden itibaren 60 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette de bulunabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, PAYLAŞILMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN

AÇIK RIZA METNİ

HSC GOLD A.Ş. tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi, Paylaşılması ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni başlıklı metinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, yasalarca öngörülen veya açık olarak belirtilen azami süreyle muhafaza edilmesine, ticari amaçlı olarak hiçbir şekilde hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaması ve ticarileştirilmemesi kaydıyla, sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, güvenlik, organizasyon, lojistik, muhasebe, hukuk vb. sebeplerle hizmet alınan yurt içinde ya da yurt dışında mukim firmalarca dolaylı şekilde paylaşılmasına rıza gösterdiğimi, tüm bu hususları ve kişisel verilerimin korunması ile ilgili tarafıma tanınan haklarla ilgili de ayrıca aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Pazar,Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım,Aralık
Stoklar azalıyor. En fazla [max] adet ürün mevcut.
Favorilerimde araFavorilerimden kaldır
Alışveriş sepeti

Sepetiniz boş.

Mağazaya Dön

Başka bir not ekleSipariş Notunu Düzenle
Hediye Çeki Kullan

Hediye Çeki Kullan

Kupon kodunuzu satın alma sayfasında kullanabilirsiniz.